కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

దేవుడు హిజ్కియాను బాగుచేశాడు

హిజ్కియా చేసిన ప్రార్థనకు దేవుడు ఎలా ఒక అద్భుతం చేసి జవాబు ఇచ్చాడో తెలుసుకోండి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌, చేసుకుని చదువుతున్నప్పుడు అక్కడి సంఘటనలు మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!