కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

అన్యాయాన్ని అసహ్యించుకునే దేవుడు

అహాబు, యెజెబెలు, నాబోతు, ఏలీయా కథ నుండి నేర్చుకోండి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, ఈ కథను బైబిల్లో చదువుతూ అది మీ ముందు నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!