కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

చెడు కోరికలకు దూరంగా ఉండండి

దావీదు, బత్షెబ కథ నుండి తెలుసుకోండి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని చదువుతున్నప్పుడు అక్కడి సంఘటనలు మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!