కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు స్టడీ కోసం

క్రమశిక్షణను వినయంగా ఒప్పుకోండి

దావీదు బత్షెబతో పాపం చేసిన తర్వాత ఎలా పశ్చాత్తాపపడ్డాడో, యెహోవా ఆయన్ని ఎందుకు క్షమించాడో తెలుసుకోండి. దీనిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని చదువుతున్నప్పుడు అక్కడి సంఘటనలు మీ కళ్ల ముందే నిజంగా జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకోండి!