కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిల్ని స్టడీ చేద్దాం

పిల్లలు, యువతీ యువకులు బైబిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేసేందుకు వీటిని తయారుచేశాం. వీటిని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, అందులో ఉన్న బైబిలు కథలను మీ కళ్ల ముందు జరుగుతున్నట్లు ఊహించుకుంటూ చదవండి.