కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు చరిత్ర

బైబిలు మన వరకు ఎలా వచ్చింది?

బైబిలు మొదట రాసినప్పడు ఉన్న విషయాలు మన కాలం వరకు ఏ మాత్రం మారలేదని మనం నమ్మవచ్చు.

నాశనం చేయాలని చూసినా బైబిలు నిలిచింది

చాలామంది రాజకీయ నాయకులు, మతనాయకులు ప్రజలకు బైబిలు చేరకుండా, ముద్రించబడకుండా, అనువదించబడకుండా అడ్డుకున్నారు. కానీ వాళ్ల ప్రయత్నాలేవీ ఫలించలేదు.

బైబిల్లో ఉన్న విషయాలను నిజమని మీరు ఎందుకు నమ్మవచ్చు?

బైబిల్ని రాయించింది నిజంగా దేవుడే అయితే, మిగతావాటికన్నా అది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి.

బైబిలుకు మార్పులు-చేర్పులు జరిగాయా?

బైబిలు చాలా పాత పుస్తకం కదా, మరి అందులో ఉన్న విషయాలు ఏమాత్రం మారలేదని మనం నమ్మవచ్చా?

బైబిలు సందేశాన్ని మార్చాలని చూసినా బైబిలు నిలిచింది

కొంతమంది నిర్లక్ష్యంగా, మోసపూరితంగా ప్రవర్తిస్తూ బైబిలు సందేశాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించారు. వాళ్లు ప్రయత్నాలు ఎలా విఫలమయ్యాయి?