కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు చరిత్ర

బైబిలు మన వరకు ఎలా వచ్చింది?

బైబిలు మొదట రాసినప్పడు ఉన్న విషయాలు మన కాలం వరకు ఏ మాత్రం మారలేదని మనం నమ్మవచ్చు.

బైబిల్లో ఉన్న విషయాలను నిజమని మీరు ఎందుకు నమ్మవచ్చు?

బైబిల్ని రాయించింది నిజంగా దేవుడే అయితే, మిగతావాటికన్నా అది చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండాలి.

బైబిలుకు మార్పులు-చేర్పులు జరిగాయా?

బైబిలు చాలా పాత పుస్తకం కదా, మరి అందులో ఉన్న విషయాలు ఏమాత్రం మారలేదని మనం నమ్మవచ్చా?