కంటెంట్‌కు వెళ్లు

బైబిలు అనువాదకులు

వాళ్లకు బైబిలు విలువైనది—అందులోని చిన్న భాగం (విలియ టిండేల్‌)

ఆయన చేసిన కృషిని చూస్తే బైబిలంటే ఆయనకు ఎంత ఇష్టమో అర్థమౌతుంది. ఆయన చేసిన కృషి నేటికీ మనకు ఉపయోగపడుతోంది.

ఏలీయాస్‌ హట, అతని అసాధారణమైన హీబ్రూ బైబిళ్లు

ఏలీయాస్‌ హట 16వ శతాబ్ద౦లో రె౦డు అసాధారణమైన హీబ్రూ బైబిళ్లు ప్రచురి౦చాడు.