కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

బైబిలు అనువాదకులు

వాళ్లకు బైబిలు విలువైనది

తీవ్రమైన వ్యతిరేకత వచ్చినప్పటికీ విలియం టిండేల్‌, మైఖేల్‌ సర్వీటస్‌ లాంటి కొంతమంది తమ ప్రాణాన్ని, పేరును పణంగా పెట్టి బైబిలు సత్యాన్ని సమర్థించారు.

ఏలీయాస్‌ హట, అతని అసాధారణమైన హీబ్రూ బైబిళ్లు

ఏలీయాస్‌ హట 16వ శతాబ్ద౦లో రె౦డు అసాధారణమైన హీబ్రూ బైబిళ్లు ప్రచురి౦చాడు.