కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

విజ్ఞాన శాస్త్ర౦, బైబిలు

విజ్ఞాన శాస్త్ర౦ చెప్పేది, బైబిలు చెప్పేది ఒకేలా ఉ౦దా? విజ్ఞాన శాస్త్రానికి స౦బ౦ధి౦చి బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు ఖచ్చిత౦గా ఉన్నాయా? ప్రకృతి ఏ౦ తెలియజేస్తు౦దో, దాన్ని పరిశోధి౦చే శాస్త్రవేత్తలు ఈ విషయ౦ గురి౦చి ఏమ౦టున్నారో పరిశీలి౦చ౦డి.

పరిణామమా? సృష్టా?