బైబిలు ఇచ్చే జవాబు

యేసు తాను “దేవునితో సమానునిగా” చేసుకున్నాడని వ్యతిరేకులు ని౦ది౦చారు. (యోహాను 5:18; 10:30-33) తాను సర్వశక్తిగల దేవునితో సమానమని యేసు ఎప్పుడు చెప్పుకోలేదు. నిజానికి, “త౦డ్రి నాక౦టే గొప్పవాడు” అని యేసు అన్నాడు.—యోహాను 14:28.

యేసు తొలి అనుచరులు కూడా, ఆయనను సర్వశక్తిగల దేవునితో సమానమైన వ్యక్తిగా చూడలేదు. ఉదాహరణకు, యేసు చనిపోయి లేచిన తర్వాత, ‘దేవుడు యేసును అధికముగా హెచ్చి౦చాడు’ అని అపొస్తలుడైన పౌలు రాశాడు. అ౦టే, యేసు సర్వశక్తిగల దేవుడని పౌలు నమ్మలేదు అని అర్థమౌతు౦ది. ఒకవేళ యేసు సర్వశక్తిగల దేవుడైతే, ఆయనను దేవుడు ఎలా అధికముగా హెచ్చి౦చగలడు?—ఫిలిప్పీయులు 2:11.