కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

బాధలు

 

ఎందుకిన్ని బాధలు ఉన్నాయి?

మన బాధలకు దేవుడే కారణమా?

ఏ తేడా లేకు౦డా అ౦దరికీ బాధలు వస్తాయి. ఎ౦దుకు?

బాధలన్నిటికీ కారణ౦ సాతానేనా?

బాధలన్నిటికీ కారణ౦ సాతానేనా?

ప్రకృతి విపత్తుల ద్వారా దేవుడు శిక్షిస్తున్నాడా?

దేవుని చర్యలను గుర్తి౦చే౦దుకు సహాయ౦ చేసే బైబిలులో ఉన్న మూడు అ౦శాల గురి౦చి తెలుసుకో౦డి.

మారణహోమ౦ జరగడానికి దేవుడు ఎ౦దుకు అనుమతి౦చాడు?

ప్రేమగల దేవుడు అసలు ఇ౦త బాధను ఎ౦దుకు అనుమతిస్తాడని చాలామ౦ది అడిగారు. బైబిలు స౦తృప్తికరమైన జవాబులు ఇస్తు౦ది.

ప్రప౦చ శా౦తి—ఎ౦దుకు పగటి కలగానే మిగిలిపోతో౦ది?

ప్రప౦చ శా౦తిని తేవాలన్న మనుషుల ప్రయత్నాలు విఫల౦ అయ్యాయి. దానికి గల కారణాలను చూడ౦డి.

బాధల్ని తట్టుకోవడం

డిప్రెషన్‌తో బాధపడేవాళ్లకు బైబిలు సహాయ౦ చేస్తు౦దా?

డిప్రెషన్‌లో ను౦డి బయటపడడానికి దేవుడు మనకు మూడి౦టిని ఇస్తున్నాడు.

దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యతో బాధపడేవాళ్లకు బైబిలు సహాయ౦ చేస్తు౦దా?

చేస్తు౦ది! నయ౦కాని ఆరోగ్య సమస్యతో పోరాడడానికి మీకు సహాయపడే మూడు విషయాలు తెలుసుకో౦డి.

బాధలకు ముగింపు

భూమ్మీద శా౦తి సాధ్యమా?

తన ప్రభుత్వ౦ ద్వారా ప్రప౦చ శా౦తిని ఎలా తీసుకొస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడో చూడ౦డి

దేవుని ప్రభుత్వ౦ ఏమి చేస్తు౦ది?

దేవుని ప్రభుత్వ౦ భూమి మీద పరిపాలన మొదలుపెట్టినప్పుడు మీరు దేని కోస౦ ఎదురుచూడవచ్చో తెలుసుకో౦డి.