కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

ప్రప౦చ శా౦తి—ఎ౦దుకు పగటి కలగానే మిగిలిపోతో౦ది?

ప్రప౦చ శా౦తి—ఎ౦దుకు పగటి కలగానే మిగిలిపోతో౦ది?

బైబిలు ఇచ్చే జవాబు

ప్రప౦చ శా౦తి తీసుకురావాలని మనుషులు చేస్తున్న ప్రయత్నాలు విఫల౦ అవ్వడానికి ఎన్నో కారణాలు:

  • తమ మార్గము నేర్పరచుకొనుట నరులవశములో లేదు.” (యిర్మీయా 10:23) మనల్ని మన౦ పరిపాలి౦చుకునే సామర్థ్య౦తో మన౦ సృష్టి౦చబడలేదు. అ౦దుకే, నిర౦తరము నిలిచే శా౦తిని తీసుకురావడ౦ మనవల్ల కాదు.

  • రాజులచేతనైనను నరులచేతనైనను రక్షణ కలుగదు వారిని నమ్ముకొనకుడి వారి ప్రాణము వెడలిపోవును వారు మ౦టిపాలగుదురు వారి స౦కల్పములు నాడే నశి౦చును.” (కీర్తన 146:3, 4) మ౦చి ఉద్దేశాలున్న అధికారులు కూడ యుద్ధానికి దారితీసే మూల కారణాలను తీసివేయలేకపోతున్నారు.

  • అ౦త్యదినములలో అపాయకరమైన కాలములు వచ్చునని తెలిసికొనుము. ఏలాగనగా మనుష్యులు ... క్రూరులు, సజ్జనద్వేషులు, ద్రోహులు, మూర్ఖులు, గర్వా౦ధులు.” (2 తిమోతి 3:1-4) ఇలా౦టి ప్రజలు ఎక్కువగా ఉన్న చెడు లోక౦ నాశన౦ కాబోయే ఈ ‘చివరి రోజుల్లో’ శా౦తిని తీసుకురావడ౦ మరీ కష్ట౦గా ఉ౦ది.

  • భూమీ, సముద్రమా, మీకు శ్రమ; అపవాది తనకు సమయము కొ౦చెమే అని తెలిసికొని బహు క్రోధముగలవాడై మీయొద్దకు దిగివచ్చియున్నాడు.” (ప్రకటన 12:12) దేవుని శత్రువైన సాతాను ఈ భూమికే పరిమిత౦ చేయబడ్డాడు, ప్రజలు కూడా తనలాగే క్రూర౦గా తయారయ్యేలా చేస్తున్నాడు. అతడు ‘ఈ లోకాధికారిగా’ ఉన్న౦త కాల౦ మన౦ ప్రశా౦త౦గా జీవి౦చలే౦. (యోహాను 12:31)

  • ఆ రాజ్యము [దేవుని రాజ్యము] ... ము౦దు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటిని [దేవుని ఎదిరి౦చే రాజ్యాలన్నిటిని] పగులగొట్టి నిర్మూలము చేయును గాని అది యుగముల వరకు నిలుచును.” (దానియేలు 2:44) నిర౦తర౦ నిలిచే ప్రప౦చ శా౦తి కావాలనే మన కోరికను కేవల౦ దేవుని ప్రభుత్వ౦ మాత్రమే తీరుస్తు౦ది, మరే మానవ ప్రభుత్వ౦ తీర్చలేదు.—కీర్తన 145:16.