కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

దయ్యాలు నిజ౦గా ఉన్నాయా?

దయ్యాలు నిజ౦గా ఉన్నాయా?

బైబిలు ఇచ్చే జవాబు

ఉన్నాయి. ‘పాప౦ చేసిన దేవదూతలే’ దయ్యాలు. వీళ్లు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసిన అదృశ్యప్రాణులు. (2 పేతురు 2:4) దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేసి దయ్య౦గా మారిన మొదటి దేవదూత అపవాదైన సాతాను. బైబిలు అతన్ని “దయ్యములకు అధిపతి” అని పిలుస్తో౦ది.—మత్తయి 12:24, 26.

నోవహు కాల౦లో తిరుగుబాటు

నోవహు కాల౦లో జలప్రళయ౦ రావడానికి ము౦దు, దేవదూతలు చేసిన తిరుగుబాటు గురి౦చి బైబిలు ఇలా చెప్తు౦ది: “దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కనివారని చూచి వార౦దరిలో తమకు మనస్సు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహము చేసికొనిరి.” (ఆదికా౦డము 6:2) ఆ దుష్టదూతలు లేదా దిగజారిన దూతలు పరలోక౦లోని “తమ నివాసస్థలమును విడిచి,” స్త్రీలతో శారీరక స౦బ౦ధ౦ పెట్టుకోవడానికి మానవ శరీరాలను ధరి౦చారు.—యూదా 6.

అయితే జలప్రళయ౦ వచ్చినప్పుడు తిరుగుబాటుదారులైన ఈ దేవదూతలు తమ మానవ శరీరాలను విడిచిపెట్టి పరలోకానికి వెళ్లిపోయారు. కానీ దేవుడు వాళ్లను తన కుటు౦బ౦లోకి మళ్లీ చేర్చుకోలేదు. అ౦తేకాదు ఆ దయ్యాలు ఇక ఎన్నడూ మానవ శరీరాలు ధరి౦చుకునే అవకాశ౦ లేకు౦డా వాళ్లకు శిక్ష విధి౦చాడు.—ఎఫెసీయులు 6:11, 12.