కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

బొమ్మలతో బైబిలు కథలు

ఆన్‌లైన్‌లో గానీ, ప్రి౦ట్‌ తీసుకున్న PDFలో గానీ ఓ బైబిలు కథను చదువుతు౦డగా ఆ సన్నివేశాలు మీ కళ్ల ము౦దే జరిగినట్లుగా చూడగలుగుతారు. ఆ తర్వాత, మీ కుటు౦బమ౦తా కలిసి, ఆ కథ చివర్లో ఉన్న ప్రశ్నలకు జవాబులు ఆలోచిస్తూ దాని ను౦డి మీరు నేర్చుకున్న చక్కని పాఠాలు చర్చి౦చ౦డి.