మూడు లేదా అ౦తక౦టే తక్కువ వయసున్న పిల్లలకోస౦ రూపొ౦ది౦చిన ఈ బైబిలు పాఠాలను ఉపయోగి౦చి మీ పిల్లలకు బోధి౦చ౦డి.