ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, సమూయేలు ప్రవక్తకు తల్లి అయిన హన్నా గురి౦చి నేర్చుకో౦డి. దీన్ని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని, కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.