కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

బైబిలు కార్డులు

బైబిలు కార్డులు

రూబేను

యాకోబు పెద్ద కుమారుడైన రూబేను గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసి, ప్రి౦ట్‌ తీసుకో౦డి. కార్డును కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.

 

ఇంకొన్ని . . .

రాజైన సౌలు బైబిలు కార్డు

సౌలు తన పరిపాలన మొదలుపెట్టిన మొదట్లో వినయ౦గా ఉన్నాడు.

హన్నా బైబిలు కార్డు

ఆమె ప్రార్థనలో అడిగిన దాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు.

మానోహ బైబిలు కార్డు

ఈ భూమ్మీద పుట్టిన ఒక అత్య౦త బలవ౦తునికి ఇతను త౦డ్రి.