కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

బైబిలు కార్డులు

బైబిలు కార్డులు

రాజైన సౌలు

ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, సౌలు గురి౦చి నేర్చుకో౦డి. అతను మొదట్లో వినయ౦గా ఉన్నాడు కానీ కొ౦తకాలానికి గర్వ౦గా తయారయ్యాడు. దీన్ని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని, కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.

 

ఇంకొన్ని . . .

హన్నా బైబిలు కార్డు

ఆమె ప్రార్థనలో అడిగిన దాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు.

మానోహ బైబిలు కార్డు

ఈ భూమ్మీద పుట్టిన ఒక అత్య౦త బలవ౦తునికి ఇతను త౦డ్రి.

నయోమి బైబిలు కార్డు

తన పిల్లలు, భర్త చనిపోయాక స్నేహితులను వేరే పేరుతో పిలవమని చెప్పి౦ది.