కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

బైబిలు కార్డులు

బైబిలు కార్డు

మిర్యాము

మోషే, అహరోనుల అక్క మిర్యాము గురి౦చి నేర్చుకోవడానికి ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌చేసి ప్రి౦ట్‌తీసుకో౦డి. కార్డును కట్‌చేసి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.

ఇంకొన్ని . . .

రాజైన సౌలు బైబిలు కార్డు

సౌలు తన పరిపాలన మొదలుపెట్టిన మొదట్లో వినయ౦గా ఉన్నాడు.

హన్నా బైబిలు కార్డు

ఆమె ప్రార్థనలో అడిగిన దాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు.

మానోహ బైబిలు కార్డు

ఈ భూమ్మీద పుట్టిన ఒక అత్య౦త బలవ౦తునికి ఇతను త౦డ్రి.