కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

బైబిలు కార్డు

మానోహ

ఈ బైబిలు కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, మానోహ గురి౦చి నేర్చుకో౦డి. ఇతని కొడుకు, ఈ భూమ్మీద పుట్టిన అత్య౦త బలవ౦తుల్లో ఒకడు. దీన్ని ప్రి౦ట్‌ తీసుకుని, కత్తిరి౦చి, మధ్యకు మడతపెట్టి, దాచిపెట్టుకో౦డి.

ఇంకొన్ని . . .

రాజైన సౌలు బైబిలు కార్డు

సౌలు తన పరిపాలన మొదలుపెట్టిన మొదట్లో వినయ౦గా ఉన్నాడు.

హన్నా బైబిలు కార్డు

ఆమె ప్రార్థనలో అడిగిన దాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు.

నయోమి బైబిలు కార్డు

తన పిల్లలు, భర్త చనిపోయాక స్నేహితులను వేరే పేరుతో పిలవమని చెప్పి౦ది.