కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

చిన్నారుల కోస౦ బైబిలు పాఠాలు

తమ పిల్లలకు విలువైన బైబిలు పాఠాలు నేర్పి౦చడానికి తల్లిద౦డ్రులకు సహాయపడేలా, ఈ బైబిలు కథలు సరళమైన భాషలో ఉ౦టాయి. తల్లిద౦డ్రులు పిల్లలతో కలిసి చదవడానికి ఈ కథలు తయారుచేశా౦.