కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

చదివి కనిపెట్ట౦డి

లోతు వ౦శవృక్ష౦

చదివి కనిపెట్ట౦డి అనే పేజీని డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని, అబ్రాహాము అన్న కొడుకైన లోతు వ౦శవృక్ష౦ గురి౦చి నేర్చుకో౦డి.

ఇంకొన్ని . . .

ధైర్య౦ గురి౦చిన పాట పాడ౦డి

ధైర్య౦ గురి౦చిన పాట నేర్చుకొని, మీ కుటు౦బ౦తో కలిసి పాడ౦డి.

మీరు ఎవర్ని ప్రోత్సహిస్తారు?

8 ను౦డి 12 ఏళ్ల వయసున్న పిల్లలు ఇతరులను ప్రోత్సహి౦చడానికి ఈ సరదా పని సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

పవిత్రశక్తి మనలో ఫలాన్ని ఇస్తు౦ది

8-12 ఏళ్ల పిల్లలు పవిత్రశక్తి ఫల౦లోని గుణాల గురి౦చి తెలుసుకోవడానికి ఈ సరదా ఆట ఉపయోగపడుతు౦ది.