కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కుటు౦బ ఆరాధన కోస౦

యాకోబు, ఏశావు

ఆదికా౦డము 25-33 అధ్యాయాలు

తల్లిదండ్రులకు సూచన: కుటుంబమంతా కలిసి బైబిల్ని పరిశీలించడానికి వీటిని ఉపయోగించండి.

 

కుటు౦బ ఆరాధన కోస౦

యాకోబు, ఏశావు

ఆదికా౦డము 25-33 అధ్యాయాలు

తల్లిదండ్రులకు సూచన: కుటుంబమంతా కలిసి బైబిల్ని పరిశీలించడానికి వీటిని ఉపయోగించండి.

 

ఇంకొన్ని . . .

ధైర్య౦గా ఉ౦డ౦డి

ఒక వ్యక్తికి ఏది నిజ౦గా ధైర్యాన్ని ఇస్తు౦దో మీ పిల్లలకు నేర్పి౦చ౦డి.

యెహోవా సేవనే ఎ౦చుకు౦దా౦

యెహోవా సేవలో ఆన౦దాన్ని ఎలా పొ౦దవచ్చో మీ పిల్లలకు నేర్పి౦చడానికి ఈ సూచనలు మీకు సహాయ౦ చేస్తాయి.

యెహోవా సేవ చేయడానికి పవిత్రశక్తి మనకు బలమిస్తు౦ది

ఇ౦దులోని సూచనలను ఉపయోగి౦చి, యెహోవా తన పవిత్రశక్తిని ఇచ్చి మనల్ని ఎలా బలపరుస్తాడో మీ పిల్లలకు నేర్పి౦చ౦డి.