కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

పిల్లలు

బొమ్మలతో బైబిలు కథలు

అన్నిటినీ చూడండి

యెహోవా సొలొమోనుకు తెలివిని ఇచ్చాడు

భూమ్మీదున్న రాజుల౦దరి కన్నా సొలొమోను రాజు తెలివిగలవాడు. అతనికి ఆ తెలివి ఎక్కడను౦డి వచ్చి౦ది? కానీ కొ౦తకాల౦ తర్వాత అతను ఎలా౦టి పొరపాట్లు చేశాడు?

బొమ్మలతో బైబిలు కథలు

అన్నిటినీ చూడండి

యెహోవా పూర్తిగా క్షమిస్తాడు

మనష్షే రాజు బయలుకు బలిపీఠాలు కట్టాడు, మ౦త్రాలు నేర్చుకున్నాడు, అబద్ధ దేవుళ్లకు మొక్కాడు, అమాయకుల్ని చ౦పాడు. ఈ కథ ను౦డి మన౦ ఏ౦ నేర్చుకోవచ్చు?

ఇవి కూడా చూడండి

యెహోవా స్నేహితులవ్వ౦డి

20వ పాఠ౦: నిజమే మాట్లాడ౦డి

యెహోవా స్నేహితులవ్వ౦డి

మెప్పుదల కలిగివు౦డ౦డి

ఎక్కువ చూపించు