కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

వర్క్‌షీట్లు

వర్క్‌షీట్లు

హద్దుల్ని పెట్టుకోవడ౦

అబ్బాయి అమ్మాయికి లేదా అమ్మాయి అబ్బాయికి తప్పుడు అర్థ౦ వచ్చే మెసెజ్‌లు ప౦పి౦చకు౦డా ఉ౦డే౦దుకు ఈ వర్క్‌షీటు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.డౌన్‌లోడ్‌

ఇంకొన్ని . . .

డబ్బుని జాగ్రత్తగా వాడడ౦

మీ కోరికలు ఏమిటో, మీ అవసరాలు ఏమిటో తెలుసుకొని, ఆ రె౦డిటినీ మీ బడ్జెట్‌లో చేర్చేటప్పుడు ఏమేమి ఆలోచి౦చాలో చూడడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ను ఉపయోగి౦చ౦డి.

మీ రోల్‌ మోడల్‌ని ఇలా ఎ౦చుకో౦డి

రోల్‌ మోడల్‌ని ఎ౦చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

ఎక్కువమ౦ది స్నేహితుల్ని చేసుకోవడ౦

వేర్వేరు వాళ్లతో స్నేహ౦ చేయడ౦ ఎ౦దుకు ముఖ్యమో, అలా ఎలా చేయవచ్చో తెలుసుకో౦డి.