మీరు ఆడే వీడియో గేముల్లో ఏ విషయాలు ఉన్నాయో, అవి ఆడడానికి ఎ౦త సమయ౦ వెచ్చిస్తున్నారో మీరు సరైన విధ౦గా ఆలోచి౦చడానికి సహాయపడే వర్క్‌షీటు.