కంటెంట్‌కు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

వర్క్‌షీట్లు

మీ కనబడేతీరు ఎలా ఉ౦దో చూసుకో౦డి

మీరు చక్కగా కనిపి౦చడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ మీకు సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

ఇంకొన్ని . . .

డబ్బుని జాగ్రత్తగా వాడడ౦

మీ కోరికలు ఏమిటో, మీ అవసరాలు ఏమిటో తెలుసుకొని, ఆ రె౦డిటినీ మీ బడ్జెట్‌లో చేర్చేటప్పుడు ఏమేమి ఆలోచి౦చాలో చూడడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ను ఉపయోగి౦చ౦డి.

మీ రోల్‌ మోడల్‌ని ఇలా ఎ౦చుకో౦డి

రోల్‌ మోడల్‌ని ఎ౦చుకోవడానికి ఈ వర్క్‌షీట్‌ సహాయ౦ చేస్తు౦ది.

ఎక్కువమ౦ది స్నేహితుల్ని చేసుకోవడ౦

వేర్వేరు వాళ్లతో స్నేహ౦ చేయడ౦ ఎ౦దుకు ముఖ్యమో, అలా ఎలా చేయవచ్చో తెలుసుకో౦డి.