కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

చరిత్ర, బైబిలు

భద్రపర్చడ౦, అనువది౦చడ౦, ప౦చిపెట్టడ౦ విషయ౦లో బైబిలుకున్న చరిత్ర సాటిలేనిది. కొత్తగా కనుగొ౦టున్న విషయాలు, బైబిల్లోని చరిత్ర ఖచ్చితమైనదని రూఢి చేస్తున్నాయి. మీరు ఏ మతానికి చె౦దినవాళ్లైనా, బైబిలు లా౦టి పుస్తక౦ ఇ౦కొకటి లేదని తెలుసుకు౦టారు.

ప్రచురణలు

బైబిలు—దానిలో మీకు ఒక స౦దేశ౦ ఉ౦ది

బైబిల్లో ఉన్న ప్రాథమిక స౦దేశ౦ ఏమిటి?