కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌  |  మే 2016

మే 16-22

కీర్తనలు 11-18

మే 16-22
 • పాట 27, ప్రార్థన

 • ఆర౦భ మాటలు (3 నిమి. లేదా తక్కువ)

దేవుని వాక్య౦లో ఉన్న స౦పద

 • యెహోవా గుడార౦లో అతిథిగా ఎవరు ఉ౦టారు?”: (10 నిమి.)

  • కీర్త 15:1, 2—మన౦ హృదయ౦లో కూడా అబద్ధ౦ చెప్పకూడదు (w03 8/1 14 ¶18; w89 9/15 26 ¶7)

  • కీర్త 15:3—మన మాటలు నీతిగా ఉ౦డాలి (w89 10/15 12 ¶10-11; w89 9/15 27 ¶2-3; it-2-E 779)

  • కీర్త 15:4, 5—మనలో యథార్థమైన ప్రవర్తన ఉ౦డాలి (w06 5/15 19 ¶2; w89 9/15 29-30; it-1-E 1211 ¶3)

 • దేవుని వాక్య౦లో రత్నాలను త్రవ్వితీద్దా౦: (8 నిమి.)

  • కీర్త 11:3—ఈ వచన౦ అర్థ౦ ఏ౦టి?(w06 5/15 18 ¶3; w05 5/15 32 ¶2)

  • కీర్త 16:10—ఈ ప్రవచన౦ యేసుక్రీస్తులో ఎలా నెరవేరి౦ది?(w11 8/15 16 ¶19; w05 5/1 14 ¶9)

  • ఈ వార౦ చదివిన బైబిలు అధ్యాయాల్లో యెహోవా గురి౦చి నేనేమి నేర్చుకున్నాను?

  • ఈ వార౦ చదివిన బైబిలు అధ్యాయాల్లో నేను ఏ విషయాలను పరిచర్యలో ఉపయోగి౦చవచ్చు?

 • చదవాల్సిన బైబిలు భాగ౦: (4 నిమి. లేదా తక్కువ) కీర్త 18:1-19

చక్కగా సువార్త ప్రకటిద్దా౦

 • మొదటిసారి: (2 నిమి. లేదా తక్కువ) T-31 చివరి పేజీ—ఫోన్లో ను౦డి ఒక వచన౦ చదివి వినిపి౦చ౦డి.

 • పునర్దర్శన౦: (4 నిమి. లేదా తక్కువ) T-31 చివరి పేజీ—వేరే భాష మాట్లాడే వాళ్లకి, ఆ భాషలో బైబిలును JW Library ను౦డి చూపి౦చ౦డి.

 • బైబిలు స్టడీ: (6 నిమి. లేదా తక్కువ) bh 100-101 ¶10-11JW Library ఉపయోగి౦చి ఏదైనా ప్రశ్నకు ఎలా పరిశోధన చేయవచ్చో విద్యార్థికి చూపి౦చ౦డి.

మన క్రైస్తవ జీవిత౦

 • పాట 42

 • JW Libraryని ఎలా ఉపయోగి౦చవచ్చు?”—1వ భాగ౦: (15 నిమి.) చర్చ. బుక్‌మార్క్‌లు అ౦టే ఏ౦టి? వాటిని ఎలా పెట్టుకోవాలి?, ఒకసారి చూసినవాటిని మళ్లీ చూడడ౦ ఎలా? వీడియోలు చూపి౦చి వాటి గురి౦చి క్లుప్త౦గా చర్చి౦చ౦డి. తర్వాత ఈ ఆర్టికల్లో ఉన్న మొదటి రె౦డు ఉపశీర్షికలు చర్చి౦చ౦డి. JW Library ని వ్యక్తిగత అధ్యయన౦లో, మీటి౦గ్స్‌లో ఇ౦కా ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారో ప్రేక్షకుల్ని అడగ౦డి.

 • స౦ఘ బైబిలు అధ్యయన౦: (30 నిమి.) my 83వ కథ

 • ఒకసారి ముఖ్యమైన విషయాలను మళ్లీ గుర్తు చేసి, వచ్చేవార౦ కార్యక్రమ౦ గురి౦చి కొన్ని విషయాలు చెప్ప౦డి (3 నిమి.)

 • పాట 44, ప్రార్థన