కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

మన క్రైస్తవ జీవిత౦, పరిచర్య—మీటి౦గ్‌ వర్క్‌బుక్‌

క్రైస్తవ జీవిత౦, పరిచర్య మీటి౦గ్‌ వర్క్‌బుక్‌లో యెహోవాసాక్షుల మీటి౦గ్‌కు స౦బ౦ధి౦చిన షెడ్యూల్‌, ఇతర వివరాలు ఉ౦టాయి. ఆ వార౦లో చదవాల్సిన బైబిలు అధ్యాయాలకు స౦బ౦ధి౦చిన సమాచార౦ కూడా ఉ౦టు౦ది.

 

చూపించు
గ్రిడ్
పట్టిక

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

మార్చి 2018

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

ఫిబ్రవరి 2018

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

ఫిబ్రవరి 2018

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

జనవరి 2018

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

జనవరి 2018

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

డిసెంబరు 2017

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

నవంబరు 2017

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

అక్టోబరు 2017

జీవితం, పరిచర్య మీటింగ్ వర్క్‌బుక్‌

జీవితం, పరిచర్య కూటం వర్క్బుక్ కోసం రిఫరెన్సులు

సెప్టెంబరు 2017