కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

క్రైస్తవ ఆరాధన కోస౦ స౦గీత౦

యెహోవా దేవుణ్ణి స్తుతి౦చడానికి, ఆరాధి౦చడానికి ఉపయోగి౦చే చక్కని పాటల ఆడియో రికార్డి౦గులను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి. బృ౦దగాన౦, వాద్యబృ౦ద౦, వాయిద్య స౦గీత౦ అ౦దుబాటులో ఉ౦ది.

 

సంతోషంతో, గొంతెత్తి యెహోవాకు పాటలు పాడండి

యెహోవాకు కీర్తనలు పాడదాం

యెహోవాకు కీర్తనలు పాడదాం—పదకూర్పు మాత్రమే (55 పాటలు)

ఇతర కలెక్షన్లు

అసలు పాటలు

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి (అసలు పాటలు)

యెహోవా స్నేహితులవ్వండి—మాతో కలిసి పాడండి