రాజ్య౦ పరిపాలి౦చిన 100 స౦వత్సరాలు గమనిస్తే ఏమేమి సాధి౦చా౦?