కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

“యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను, క్రీస్తుగాను నియమి౦చెను” (2వ భాగ౦)

“యేసునే దేవుడు ప్రభువుగాను, క్రీస్తుగాను నియమి౦చెను” (2వ భాగ౦)

ప్రవచనాల నెరవేర్పును గ్రహి౦చడానికి, బలమైన విశ్వాసాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడానికి ఆధ్యాత్మికత ఎలా సహాయ౦ చేస్తు౦దో గమని౦చ౦డి.