ప్రాణ స్నేహితులైన లిజ్‌, మేగన్‌ ప్రేమ కోస౦ వెదుకుతున్నారు, కానీ దాని కోస౦ ఇద్దరూ వేర్వేరు దారులు ఎ౦పిక చేసుకున్నారు.