కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

బైబిల్లోని పుస్తకాలు

చూపించు
గ్రిడ్
పట్టిక

పవిత్ర బైబిలు

మత్తయి మత్త. మత్త
మార్కు మార్కు మార్కు
లూకా లూకా లూకా
యోహాను యోహా. యోహా
అపొస్తలుల కార్యాలు అపొస్తలుల కార్యములు అపొ.
రోమీయులు రోమా. రోమా
1 కొరి౦థీయులు 1 కొరి౦. 1కొరి
2 కొరి౦థీయులు 2 కొరి౦. 2కొరి
గలతీయులు గల. గల
ఎఫెసీయులు ఎఫె. ఎఫె
ఫిలిప్పీయులు ఫిలి. ఫిలి
కొలొస్సయులు కొలొ. కొలొ
1 థెస్సలొనీకయులు 1 థెస్స. 1థెస్స
2 థెస్సలొనీకయులు 2 థెస్స. 2థెస్స
1 తిమోతి 1 తిమో. 1 తిమో
2 తిమోతి 2 తిమో. 2 తిమో
తీతు తీతు తీతు
ఫిలేమోను ఫిలే. ఫిలే
హెబ్రీయులు హెబ్రీ. హెబ్రీ
యాకోబు యాకో. యాకో
1 పేతురు 1 పేతు. 1పేతు
2 పేతురు 2 పేతు. 2పేతు
1 యోహాను 1 యోహా. 1యోహా
2 యోహాను 2 యోహా. 2యోహా
3 యోహాను 3 యోహా. 3యోహా
యూదా యూదా యూదా
ప్రకటన ప్రక. ప్రక