కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

ఆన్‌లైన్‌ బైబిలు

ఆన్‌లైన్‌లో బైబిలు చదవ౦డి లేదా ఆడియో రికార్డి౦గులను, స౦జ్ఞా భాషలో బైబిలు వీడియోలను ఉచిత౦గా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకో౦డి. కొత్త లోక అనువాద౦ బైబిలును ఉన్నదున్నట్టుగా, సులభ౦గా చదవగలిగేలా అనువది౦చారు. కొత్త లోక అనువాద౦ పూర్తి బైబిలు లేదా దానిలో కొ౦తభాగ౦ 120 కన్నా ఎక్కువ భాషల్లో ప్రచురి౦చబడి౦ది. 20 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ కాపీలు ప౦చిపెట్టబడ్డాయి.

 

చూపించు
గ్రిడ్
పట్టిక

పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం