కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

1వ భాగం: సృష్టి నుండి జలప్రళయం వరకు

1వ భాగం: సృష్టి నుండి జలప్రళయం వరకు

భూమ్యాకాశాలు ఎక్కడనుండి వచ్చాయి? సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు అలాగే భూమ్మీద ఉన్న అనేక వస్తువులు ఎలా వచ్చాయి? వాటన్నింటిని దేవుడే సృష్టించాడు అని చెబుతూ బైబిలు సరైన సమాధానాన్ని ఇస్తుంది. అందుకే మన ఈ పుస్తకము సృష్టికి సంబంధించిన బైబిలు కథలతో మొదలవుతుంది.

దేవుని మొదటి సృష్టి ఆయనలాంటి ఆత్మ వ్యక్తులే అని మనం తెలుసుకుంటాం. వారు దేవదూతలు. అయితే భూమి మనలాంటి మనుష్యుల కోసం సృష్టించబడింది. కాబట్టి దేవుడు పురుషున్ని, స్త్రీని చేసి వారికి ఆదాము, హవ్వ అని పేర్లుపెట్టి వారిని ఒక అందమైన తోటలో ఉంచాడు. కానీ వారు దేవునికి అవిధేయత చూపించినందుకు నిరంతరం జీవించే హక్కును పోగొట్టుకొన్నారు.

ఆదాము సృష్టించబడినప్పటి నుండి జలప్రళయం వరకు మొత్తం 1,656 సంవత్సరాలు. ఈ కాలంలో చాలామంది చెడ్డ వ్యక్తులు జీవించారు. పరలోకంలో అదృశ్య ఆత్మ ప్రాణులైన సాతాను, అతని చెడ్డ దూతలు ఉండేవారు. భూమ్మీద కయీను, అనేకమంది ఇతర చెడ్డ వ్యక్తులతో పాటు అసాధారణ శక్తిగల మనుష్యులు కూడా ఉండేవారు. అయితే భూమ్మీద హేబెలు, హనోకు, నోవహులాంటి మంచివాళ్లు కూడా ఉండేవారు. ఆ ప్రజల గురించి, జరిగిన సంఘటనల గురించి ఈ మొదటి భాగంలో మనం చదువుతాం.

ఏదెను తోటలోని జంతువులు