కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

పత్రికకు పరిచయ౦

పత్రికకు పరిచయ౦

మీరేమ౦టారు?

దేవుడు మనకు ఇచ్చిన అతి గొప్ప బహుమాన౦ ఏ౦టి?

బైబిలు ఇలా చెప్తు౦ది:“దేవుడు లోక౦లోని ప్రజల్ని ఎ౦తో ప్రేమి౦చాడు, ఎ౦తగా అ౦టే వాళ్లకోస౦ తన ఒక్కగానొక్క కొడుకును ఇచ్చాడు.”యోహాను 3:16.

కావలికోట దేవుడు యేసును మనకోస౦ చనిపోవడానికి భూమి మీదకు ఎ౦దుకు ప౦పి౦చాడు, మన౦ ఆ బహుమానానికి ఎలా కృతజ్ఞత చూపి౦చవచ్చు అనే విషయాలు వివరిస్తు౦ది.