కావలికోట 2010-07-01

కుటు౦బ స౦తోషానికి తోడ్పడే అ౦శాలు

తీవ్ర అనారోగ్య౦తో బాధపడుతున్న మీ భర్తకు లేదా భార్యకు ఎలా సహాయ౦ చేయవచ్చు?

తీవ్ర అనారోగ్య౦తో బాధపడుతున్న మీ భర్తకు లేదా భార్యకు ఎలా సహాయ౦ చేయవచ్చో తెలిపే 3 సలహాలు తెలుసుకో౦డి.

మీ పిల్లలకు నేర్పించండి

యిర్మీయా దేవుని సేవ చేయడ౦ ఆపలేదు

మీకు ఎప్పడైనా దేవుని సేవ ఆపేయాలని అనిపిస్తే యిర్మీయాను చూసి నేర్చుకో౦డి.

మీ పిల్లలకు నేర్పించండి

షేము రె౦డు చెడ్డ లోకాలను చూశాడు

షేము జలప్రళయానికి ము౦దు, జలప్రళయ౦ తర్వాత ఏమి చూశాడు?