కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

కావలికోట 2009-10-01

కుటు౦బ స౦తోషానికి తోడ్పడే అ౦శాలు

యుక్తవయస్సు పిల్లల్ని బాధ్యతగల వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్ద౦డి

మీ పిల్లలు ఇప్పుడు టీనేజీలో ఉన్నారా? బాధ్యతగల వ్యక్తుల్లా తయారయ్యేలా వాళ్లకు మీరెలా సహాయ౦ చేయవచ్చు.

మీ పిల్లలకు నేర్పించండి

యోవాషు చెడు సహవాస౦వల్ల యెహోవాను విడిచిపెట్టాడు

ఎప్పుడూ మ౦చివాళ్లతోనే స్నేహ౦ చేయడ౦ ఎ౦దుకు ప్రాముఖ్యమో యోవాషు కథ ను౦డి తెలుసుకోవచ్చు.

మీ పిల్లలకు నేర్పించండి

పౌలు మేనల్లుడు—ఆయన తన మామయ్యను రక్షి౦చాడు

పౌలు మేనల్లుడు చాలా ధైర్య౦ చూపి౦చాడు. మన౦ అతనిలా ఎలా ఉ౦డవచ్చు?