బైబిల్ని నిజ౦గా దేవుడే ఇచ్చాడా? లేదా అ౦దులో మనుషుల ఆలోచనలు మాత్రమే ఉన్నాయా?

“తేజరిల్లు!” పత్రిక బైబిల్ని నిజ౦గా దేవుడే ఇచ్చాడు అనడానికి మూడు రుజువుల్ని చూపిస్తు౦ది.