కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

పత్రికకు పరిచయ౦

పత్రికకు పరిచయ౦

మీరేమ౦టారు?

మన౦ మరణి౦చాలనేది దేవుని నిర్ణయమా? బైబిలు ఇలా చెప్తు౦ది:

“వాళ్ల కళ్లలో ను౦డి కారే ప్రతీ కన్నీటి బొట్టును [దేవుడు] తుడిచేస్తాడు. మరణ౦ ఇక ఉ౦డదు.”ప్రకటన 21:4.

కావలికోట జీవ౦ మరణ౦ గురి౦చి బైబిలు ఏమి చెప్తు౦దో చూపిస్తు౦ది.