కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

నాటకరూప౦లో సాగే బైబిలు పఠన౦

సౌ౦డ్‌ ఎఫెక్టులతో, వ్యాఖ్యానాలతో నాటక శైలిలో సాగే బైబిలు వచనాల ఆడియో రికార్డి౦గులను విన౦డి.

 

చూపించు
గ్రిడ్
పట్టిక

‘ఇందుకే ఈ లోకానికి వచ్చాను’ (మత్తయి 21:23-46; 22:15-46)

యెహోవాయే ఏకైక సత్య దేవుడు (1 రాజులు 16:29-33; 1 రాజులు 17:1-7; 1 రాజులు 18:17-46; 1 రాజులు 19:1-8)

సాక్ష్యమివ్వడం కోసం మీ హృదయాలను బలపర్చుకోండి (మత్తయి 27:32—28:15; లూకా 24:8-53)

దేవుని వాక్యాన్ని వినేవారిగా, ఆ వాక్య ప్రకారము ప్రవర్తించేవారిగా ఉండండి (లూకా 4:1-30; 1 రాజులు 17:8-24)

మన నిరీక్షణను బలపర్చే వాస్తవ గాథ (రూతు 1:1-4:22)

యెహోవా సరిదిద్దినప్పుడు నిరుత్సాహపడకండి (యోనా 1:4-15; 3:1—4:11)