సౌండ్‌ ఎఫెక్టులతో, వ్యాఖ్యానాలతో నాటక శైలిలో సాగే బైబిలు వచనాల ఆడియో రికార్డింగులను వినండి.