కంటెంట్‌కు వెళ్లు

అక్టోబరు 10, 2020
తాజాగా ఏమి వచ్చాయి

బైబిలు ఆడియో—2 పేతురు పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంది

బైబిలు ఆడియో—2 పేతురు పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంది

పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదంలోని 2 పేతురు పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు jw.org వెబ్‌సైట్‌లో ఉంది.

2 పేతురు పుస్తకాన్ని వినండి.