కంటెంట్‌కు వెళ్లు

అక్టోబరు 7, 2020
తాజాగా ఏమి వచ్చాయి

బైబిలు ఆడియో—మీకా పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంది

బైబిలు ఆడియో—మీకా పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంది

పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదంలోని మీకా పుస్తకం ఆడియో ఇప్పుడు jw.org వెబ్‌సైట్‌లో ఉంది.

మీకా పుస్తకాన్ని వినండి.