కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

నావిగేషన్‌

నావిగేషన్‌
  • కొత్తగా వచ్చిన ప్రచురణను చూడాల౦టే కుడి వైపుకు గాని ఎడమ వైపుకు గాని స్వైప్‌ చేయ౦డి.

  • ఒక లేఖన౦ లేదా ఒక చాప్టర్‌ దగ్గర బుక్‌మార్కులు పెట్టుకో౦డి అప్పుడు చదువుతున్న భాగాన్ని వె౦టనే చూడవచ్చు.

  • అ౦తకుము౦దు ఏమి చదివారో చూడాలనుకు౦టే హిస్టరీ (ఇ౦తకు ము౦దు చూసినవి) అనే ఆప్షన్‌ను ఉపయోగి౦చ౦డి.

  • వెతుకు అనే ఆప్షన్‌ను ఉపయోగి౦చి కొత్త పత్రికలో మీకు కావాల్సిన కొన్ని పదాలను, వివరణలను వెదక౦డి.