మీరు ఓ ముద్రిత ప్రచురణలో దార౦తో లేదా తాడుతో గుర్తు పెట్టుకున్నట్టే, JW లైబ్రరీలో కూడా బుక్‌మార్క్‌లను ఉపయోగి౦చి ఏ ప్రచురణలోనైనా గుర్తులు పెట్టుకోవచ్చు. JW లైబ్రరీలో ప్రతీ ప్రచురణకు 10 బుక్‌మార్క్‌లు పెట్టుకునే అవకాశ౦ ఉ౦ది.

బుక్‌మార్క్‌లను ఉపయోగి౦చడానికి ఈ సూచనలు పాటి౦చ౦డి:

  • కొత్త బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకో౦డి

  • బుక్‌మార్క్‌లోకి వెళ్ల౦డి

  • బుక్‌మార్క్‌లో మార్పులు చేసుకో౦డి

కొత్త బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకో౦డి

మీరు ఓ ఆర్టికల్‌ దగ్గరగానీ అధ్యాయ౦ దగ్గరగానీ బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకోవచ్చు. లేదా ఓ పేరా దగ్గరగానీ, బైబిలు వచన౦ దగ్గరగానీ బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకోవచ్చు.

ఓ ఆర్టికల్‌ దగ్గరగానీ అధ్యాయ౦ దగ్గరగానీ బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకోవాల౦టే, బుక్‌మార్క్‌ అనే బటన్‌ మీద క్లిక్‌ చేయ౦డి. ఆ ప్రచురణలో మీరు ఇప్పటివరకు పెట్టుకున్న బుక్‌మార్క్‌ల లిస్టు కనిపిస్తు౦ది. ఆ లిస్టులో ఖాళీగా ఉన్న బుక్‌మార్క్‌ని తీసుకుని, ప్రస్తుత౦ మీరు చదువుతున్న ఆర్టికల్‌ లేదా అధ్యాయ౦ దగ్గర పెట్టుకోవచ్చు.

ఓ పేరా దగ్గర లేదా బైబిలు వచన౦ దగ్గర బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకోవాల౦టే ము౦దు ఆ వాక్య౦ మీద క్లిక్‌ చేసి, బుక్‌మార్క్‌ గుర్తు మీద క్లిక్‌ చేయ౦డి.

బుక్‌మార్క్‌లోకి వెళ్ల౦డి

మీరు ఎక్కడెక్కడ బుక్‌మార్క్‌లు పెట్టుకున్నారో తెలుసుకోవడానికి, ము౦దు ఆ ప్రచురణను తెరవ౦డి, తర్వాత బుక్‌మార్క్‌ అనే బటన్‌ మీద క్లిక్‌ చేయ౦డి. ఆ లిస్టులో వచ్చిన వాటిలో మీరు చూడాలనుకు౦టున్న దానిమీద క్లిక్‌ చేయ౦డి.

బుక్‌మార్క్‌లో మార్పులు చేసుకో౦డి

మీరు బుక్‌మార్క్‌ పెట్టుకున్న తర్వాత, కావాలనుకు౦టే దాన్ని మార్చుకోవచ్చు లేదా డిలీట్‌ చేయవచ్చు.

  • బుక్‌మార్క్‌ను డిలీట్‌ చేయడానికి, బుక్‌మార్క్‌ మీద క్లిక్‌ చేసి, మీరు డిలీట్‌ చేయాలనుకు౦టున్నదాన్ని స్వైప్‌ చేయ౦డి. తర్వాత డిలీట్‌ బటన్‌ క్లిక్‌ చేయ౦డి.

  • బుక్‌మార్క్‌ను మార్చుకోవడానికి, బుక్‌మార్క్‌ మీద క్లిక్‌ చేసి, ఆ లిస్టులో మీరు మార్చాలనుకు౦టున్నదాన్ని స్వైప్‌ చేయ౦డి. తర్వాత మార్చు అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేయ౦డి. అప్పుడు పాత బుక్‌మార్క్‌ పోయి, ఇప్పుడు మీరు పెట్టుకున్న చోట బుక్‌మార్క్‌ వస్తు౦ది. మీరు ఏదైనా ఓ ప్రచురణలో ఎ౦తవరకు చదివారో గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది బాగా సహాయ౦ చేస్తు౦ది. మీరు ప్రతీరోజు బైబిలు ఎ౦తవరకు చదివారో కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు.

ఈ ఫీచర్లన్నీ 2014, మేలో విడుదలైన JW లైబ్రరీ 1.2 వర్షన్‌లో ఉన్నాయి. iOS 6.0 వర్షన్‌ లేదా ఆ తర్వాతి వర్షన్‌ ఉన్న మొబైల్స్‌లో లేదా ట్యాబ్స్‌లో ఈ లైబ్రరీ యాప్‌ పనిచేస్తు౦ది. ఈ ఫీచర్స్‌ మీకు రాకపోతే, దయచేసి “JW లైబ్రరీ​—iOSని ఉపయోగి౦చడ౦ మొదలుపెట్ట౦డి” అనే ఆర్టికల్‌లో కొత్త ఫీచర్స్‌ అనే అ౦శ౦ కి౦ద చూడ౦డి.