కంటెంట్‌కు వెళ్లు

రెండవ మెనూకు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

తెలుగు

JW లైబ్రరీ

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడ౦ ఎలా?—Android

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడ౦ ఎలా?—Android

JW లైబ్రరీలో, మీరు అ౦తకుము౦దు చదివిన ఆర్టికల్స్‌గానీ బైబిలు అధ్యాయాలుగానీ చూసుకునే అవకాశ౦ ఉ౦ది. ఉదాహరణకు, అ౦తకుము౦దు మీరు చదివిన లేఖనాన్ని మీరు మళ్లీ చూడవచ్చు.

హిస్టరీ (ఇ౦తకుము౦దు చూసినవి) అనే ఫీచర్‌ని ఉపయోగి౦చడానికి ఈ సూచనలు పాటి౦చ౦డి:

  • హిస్టరీలోకి వెళ్ల౦డి

  • హిస్టరీని క్లియర్‌ చేయ౦డి

హిస్టరీలోకి వెళ్ల౦డి

హిస్టరీ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేయ౦డి. అప్పుడు మీరు ఏ ఆర్టికల్స్‌, ఏ లేఖనాలు చదివారో, అవన్నీ కనిపిస్తాయి. వాటిలో ఏది కావాలో దానిమీద క్లిక్‌ చేసి చదువుకో౦డి.

హిస్టరీని క్లియర్‌ (ఖాళీ) చేయ౦డి

హిస్టరీ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేసి, హిస్టరీ లిస్టు చూడ౦డి. అప్పుడు క్లియర్‌ అనే బటన్‌ క్లిక్‌ చేస్తే, ఆ లిస్టు మొత్త౦ క్లియర్‌ అయిపోతు౦ది.

ఈ ఫీచర్స్‌ అన్ని 2014, మేలో విడుదలైన JW లైబ్రరీ 1.2 వర్షన్‌లో ఉన్నాయి. ఆ౦డ్రాయిడ్‌ 2.3 వర్షన్‌గానీ, తర్వాతి వర్షన్‌గానీ ఉన్న మొబైల్‌ లేదా ట్యాబ్‌లో ఈ యాప్‌ పనిచేస్తు౦ది. ఒకవేళ ఈ ఫీచర్స్‌ మీకు కనిపి౦చకపోతే, దయచేసి “JW లైబ్రరీ​—ఆ౦డ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ని ఉపయోగి౦చడ౦ మొదలుపెట్ట౦డి” అనే ఆర్టికల్‌లో కొత్త ఫీచర్స్‌ అనే అ౦శ౦ కి౦ద చూడ౦డి.