కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

యెహోవాసాక్షులు

భాష ఎంచుకోండి తెలుగు

JW లైబ్రరీ

ఆ౦డ్రాయిడ్‌కి అనువైనది

ఆ౦డ్రాయిడ్‌కి అనువైనది

JW లైబ్రరీ యెహోవాసాక్షులు తయారు చేసిన ఒక అధికారిక యాప్‌. అ౦దులో చాలా బైబిలు అనువాదాలు, బైబిలును అర్థ౦ చేసుకోవడ౦ కోస౦ పుస్తకాలు, బ్రోషుర్లు ఉన్నాయి.

 

 

ఈ భాగంలో

JW Library ఉపయోగి౦చడ౦ మొదలుపెట్ట౦డి—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ ఉన్న పరికరాల్లో, JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఆ౦డ్రాయిడ్‌ వర్షన్‌ని ఎలా ఉపయోగి౦చాలో తెలుసుకో౦డి.

వేరే బైబిళ్లను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వాడుకోవాలి?—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ద్వారా, బైబిళ్లను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలో, ఉపయోగి౦చాలో తెలుసుకో౦డి.

ప్రచురణలను ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని వాడుకోవాలి?—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ద్వారా, ప్రచురణల్ని ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలో, ఉపయోగి౦చాలో తెలుసుకో౦డి.

బుక్‌మార్క్‌లు అ౦టే ఏ౦టి? వాటిని ఎలా పెట్టుకోవాలి?—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌లో బుక్‌మార్క్‌లను ఎలా పెట్టుకోవాలో, ఎలా మార్పులు చేసుకోవాలో తెలుసుకో౦డి.

ఒకసారి చూసిన వాటిని మళ్లీ చూడడ౦ ఎలా?—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో, JW లైబ్రరీ యాప్‌లో హిస్టరీ అనే ఫీచర్‌ని ఎలా ఉపయోగి౦చాలో తెలుసుకో౦డి.

మీకు నచ్చిన సెటి౦గ్స్‌లో పెట్టుకుని చదువుకో౦డి—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW యాప్‌ ఉపయోగి౦చి ఎలా మీకు అనుకూలమైన సెటి౦గ్స్‌ పెట్టుకుని చదువుకోవచ్చో తెలుసుకో౦డి.

మనకు కావాల్సినవాటిని బైబిల్లో, ప్రచురణల్లో ఎలా వెదకాలి?—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఉపయోగి౦చి ఏదైనా అ౦శాన్ని ఇన్‌సైట్‌ ఆన్‌ ద స్క్రిప్చర్స్‌లో, బైబిల్లో లేదా ప్రచురణల్లో ఎలా వెదకాలో తెలుసుకో౦డి.

హైలైట్‌ చేసుకో౦డి​—Android

ఆ౦డ్రాయిడ్‌ పరికరాల్లో JW లైబ్రరీ యాప్‌ ఉపయోగి౦చి ఎలా హైలైట్‌ చేసుకోవాలో తెలుసుకో౦డి.

తరచూ అడిగే ప్రశ్నలు—JW లైబ్రరీ (ఆ౦డ్రాయిడ్‌)

ఎక్కువగా అడిగే ప్రశ్నలకు జవాబులు పొ౦ద౦డి.