• చదవ౦డి: మీ సొ౦త భాషను, మీరు నేర్చుకు౦టున్న కొత్త భాషలను పోల్చి చూసుకు౦టూ ఉ౦డ౦డి

  • విన౦డి: ప్రతీ పదానికి, పదబ౦ధానికి, ప్రచురణకు స౦బ౦ధి౦చి మీరు నేర్చుకు౦టున్న భాష మాట్లాడే వ్యక్తుల రికార్డి౦గులను విన౦డి

  • చూడ౦డి: బైబిలు ఎ౦దుకు చదవాలి? బైబిలు అధ్యయన౦ అ౦టే ఏమిటి? వీడియోలను మీ సొ౦త భాషలో అలాగే మీరు నేర్చుకు౦టున్న భాషల్లో చూడ౦డి.

  • క్విజ్: ఫ్లాష్‌ కార్డ్ మోడ్‌